Biblioteca Universităţii

Scurt istoric

Biblioteca Universității a luat ființă odată cu renașterea învățământului superior în partea de sud a Bucovinei, în anul 1963, prin înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani Suceava. În primul an de funcționare, cu un colectiv format din două bibliotecare, Departamentul punea la dispoziția cititorilor un fond modest de 3 000 cărți. În doar câțiva ani, datorită achizițiilor și grație donațiilor generoase ale unor intelectuali suceveni, numărul publicațiilor depășește, în anul 1966, cifra de 20 000 volume. Tot în această perioadă, se contractează  abonamente la 211 ziare și reviste, din care 43 din străinătate.

De-a lungul anilor, sub conducerea doamnei Prof. Rodica Iordache, Prof. Maria Grigoraș, Prof. univ. dr. Vasile Dospinescu, respectiv Prof. univ. dr. Rodica Nagy, colectivul bibliotecii universitare a organizat și a dezvoltat fondul documentar, îmbogățindu-l cu publicații provenite prin achiziție de la anticariate, edituri, dar și prin donații de la oameni de cultură din județ. Cele mai însemnate colecții întocmite pe baza donațiilor aparțin istoricului Teodor Balan, profesorilor Dumitru Berlescu, I. D. Lăudat, Vasile Neamțu, Constantin Ciopraga, Traian Chelariu, Ilie E. Torouțiu, Mihai Iacobescu, Adrian Graur, Mircea A. Diaconu și alții. Astfel, după împlinirea unui semicentenar de funcționare, pentru asigurarea suportului documentar necesar în procesul de formare, educație și instruire, colecția bibliotecii se constituie din peste 310 000 de volume.

În anul 1994, printr-o finanțare din Programul TEMPUS, în contextul procesului de informatizare a învățământului superior românesc, pentru bibliotecă s-au achiziționat primele calculatoare, înființându-se rețeaua Intranet, pe care a fost instalat softul de bibliotecă Vubis. Prelucrarea publicațiilor în catalogul informatizat a permis cititorilor accesul operativ la fondurile existente.

Creșterea continuă a numărului de publicații disponibile a impus, în anul 1998, reorganizarea fondurilor, prin înființarea unei săli distincte pentru Periodice și Seriale, precum și prin separarea volumelor de carte tehnică de cele din domeniile socio-uman și economic.

În anul 2003, urmărindu-se o mai bună prezentare a valorilor bibliofile și asigurarea unei supravegheri mai riguroase a cărții rare, a fost inaugurată Sala de Lectură Colecții Speciale cu un număr de peste 12 500 de volumede carte veche românească și străină.

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite cititorilor, în anul universitar 2003-2004, în Sala de Lectură Mihail Iordache, a fost organizat accesul direct la publicații din domeniul socio-uman. În prezent, în sala de lectură se află la dispoziția utilizatorilor peste 25000 de cărți.

În anul 2008, odată cu inaugurarea corpului E al universității și alocarea unui spațiu generos pentru extinderea Bibliotecii USV, fondul de carte socio-umană, tehnică și economică a fost mutat din corpul A. În corpul E s-a înființat încă o Sală de Lectură cu acces liber la raft, cu publicații economice și tehnice, și o Sală Internet cu 30 de PC-uri Macintosh, cu acces la Internet prin fibră optică și wireless. De asemenea, utilizatorii pot folosi laptop-urile personale, cu acces wireless la internet.

Odată cu creșterea fluxului de informații și necesitatea adaptării serviciilor la cerințele utilizatorilor, la inițiativa personalului bibliotecii și cu susținerea conducerii universității în frunte cu Prof. univ. dr. Adrian Graur, Rectorul USV, s-a procedat la achiziționarea, în luna aprilie 2010, și instalarea softului de biblioteca Aleph 500, cu toate modulele: achiziție, catalogare, circulație, ILL. Prin eforturile membrilor colectivului bibliotecii, s-au convertit peste 34 700 de descrieri bibliografice din softul de bibliotecă Vubis în catalogul Aleph.

La începutul anului 2011, modernizarea serviciilor de bibliotecă a continuat cu dotarea cu echipamente moderne bazate pe sistemul de securizare a unităților documentare (RFID), cu stații pentru împrumut-restituit publicații, etichete RFID, porți de securitate și soft ce asigură compatibilitatea cu sistemul de gestiune automatizat al bibliotecii.

În prezent, la dispoziția utilizatorilor se află 5 săli de lectură cu peste 200 de locuri, scanere, imprimante, 1 sală Internet și 1 sală destinată împrumutului la domiciliu, depozite pentru periodice și seriale românești și străine, carte și alte documente de bibliotecă. În cadrul bibliotecii, schimbul de publicații apărute la Editura USV se face cu peste 60 de instituții din țară și cu peste 100 de instituții din străinătate.

Personalul bibliotecii este preocupat de perfecționarea competențelor profesionale, participând la diverse întruniri metodice și sesiuni științifice din țară, la mobilitățile de stagiu profesional în cadrul programului Erasmus+. În ultimele două decenii, biblioteca USV a stabilit și dezvoltat relații de colaborare cu biblioteci similare din Ucraina, Moldova, Italia, Spania, Polonia, Turcia, Germania, Slovacia etc. 

Accesul la serviciile bibliotecii se realizează pe baza permisului de cititor, eliberat sub formă de card electronic. Grație eforturilor membrilor colectivului, care împreună cu o echipă de studenți - voluntari de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, până în vara anului 2011 s-au catalogat în format electronic peste 24 500 titluri de carte și 124 titluri de periodice și seriale. Până în luna iulie 2011 au fost etichetate cu etichete RFID peste 60 000 de volume monografice din sălile de lectură cu acces liber la raft și împrumut la domiciliu. În prezent, în catalogul on-line al bibliotecii se regăsesc peste 95 570 de descrieri bibliografice și aproape 90 000 de publicații etichetate RFID. 

De-a lungul timpului, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și-a păstrat caracterul enciclopedic și a continuat colaborarea cu personalul didactic universitar, Rectorat și cititorii ei dezvoltând politica de achiziție de informație documentară necesară pentru studiu, cercetare, educație. Pentru susținerea și promovarea publicațiilor proprii, din anul 2014, Biblioteca USV în colaborare cu Editura USV a organizat standul de carte unde se pot achiziționa cursuri, manuale, îndrumare și alte publicații semnate de universitarii suceveni. Pe lângă publicațiile în format tradițional pe care biblioteca universitară le pune la dispoziție cititorilor pentru studiu, comunitatea academică suceveană beneficiază de acces electronic la literatura științifică și cercetare internațională. Din anul 2011 Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este membru al Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS care asigură accesul la resursele electronice de informare documentare prin achiziția platformelor fulltext și baze de date bibliografice și bibliometrice.

Colectivul bibliotecii se află mereu în slujba cerințelor de informare și documentare ale personalului didactic universitar, studenților, doctoranzilor, angajaților instituției și, în general, ale tuturor persoanelor care apelează la serviciile specifice, căutând mereu noi căi de modernizare a lecturii, insuflând generațiilor tinere pasiunea pentru lectură. Biblioteca a fost și rămâne un spațiu al întâlnirilor prilejuite de organizarea a numeroase manifestări științifice: lansări de carte, simpozioane, colocvii, mese rotunde, schimburi de experiență, întâlniri cu autori, târguri de carte, expoziții de carte și periodice, Omul și cartea și altele.