Calitate USV
        

Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 1. Coordonează aplicarea planurilor, procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea universităţii.
 2. Verifică, avizează toate documentele elaborate de DAC şi le înaintează spre aprobare comisiilor de specialitate ale Senatului universităţii.
 3. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea academică în universitate. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare şi publicare.
 4. Elaborează periodic analize ale stării calităţii din propria instituţie, comparativ cu cea din alte instituţii similare din ţară şi din străinătate şi formulează planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii academice.
 5. Participă la elaborarea planurilor strategice ale universităţii privitor la politicile de asigurare a calităţii academice.
 6. Elaborează planul operaţional privind acţiunile de îmbunătăţire a calităţii.
 7. Pe baza cunoaşterii nivelului minim al indicatorilor de performanţă, stabiliţi conform legii calităţii, analizează şi precizează periodic nivelurile performanţelor instituţiei pe fiecare indicator specific de calitate.
 8. Cooperează cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din străinătate, potrivit legii şi a reglementărilor interne.
 9. Actualizează periodic corpul de evaluatori interni ai universităţii.
 10. Numeşte comisiile de evaluatori pentru auditarea internă a programelor de studiu care urmează procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a calităţii academice.
 11. Avizează rapoartele de autoevaluare întocmite de facultăţi pentru programele de studiu pe baza concluziilor raportului de audit intern, întocmit conform Ghidului comisiei de evaluare internă.
 12. Asigură formarea, dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale din universitate.
 13. Răspunde de asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate.
 14. Raportează periodic conducerii universităţii asupra activităţii desfăşurate sau a dificultăţilor întâmpinate.
 15. Asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiei proprii, prin intermediul secretariatului tehnic.

 

Descărcaţi documentul apăsând aici.

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization