Calitate USV
        STRATEGIA CALITĂŢII PE TERMEN MEDIU

Plecând de la orientarea spre performanţă, competitivitate şi recunoaştere naţională şi europeană a universităţii noastre, construirea sistemului de management al calităţii urmărim să atingă următoarele ţinte strategice:

Principiile de bază ale managementului universitar adoptat de conducerea universităţii sunt:
• Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, ca principală resursă instituţională care să susţină schimbările substanţiale de abordare şi management şi să garanteze succesul în competiţia de pe piaţa educaţională a învăţământului superior;
• Promovarea principiului autonomiei universitare la toate nivelurile simultan cu profesionalizarea managementului academic şi administrativ;
• Asigurarea dimensiunii inovative a universităţii prin dezvoltarea managementului strategic şi perfecţionarea competenţelor de planificare strategică la nivelul departamentelor şi facultăţilor;
• Armonizarea dintre managementul academic şi cel administrativ prin îmbunătăţirea căilor de comunicare şi a procedurilor de luare a deciziilor;
• Responsabilizarea factorilor care asigură managementul calităţii la nivel de facultate şi departament prin formarea continuă a echipelor de lucru, prin implicarea în proiecte naţionale, internaţionale şi diseminarea experienţei pozitive acumulate prin dezbateri şi informaţii asupra calităţii;
Managementul resurselor umane prin creşterea nivelului de instruire a cadrelor didactice în perfecţionarea metodelor de predare interactivă, centrate pe student şi analiza în echipă a proceselor de restructurare curriculare;
• Utilizarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor materiale din universitate şi diversificarea bazei de finanţare prin răspuns adecvat la solicitările societăţii;
• Asigurarea echilibrului între eficienţă şi operativitate în luarea deciziilor şi conducerea colectivă, democratică şi transparentă;
Implicarea studenţilor în activitatea decizională privind viaţa universitară şi sprijinirea pregătirii reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti pentru această misiune;
• Organizarea întregii activităţi manageriale dintr-o perspectivă sistemică pe baza feed-back-ului şi managementului informaţional, dar şi prin instruirea factorilor de decizie în domeniul tehnicilor de comunicare.

Direcţiile strategice ale asigurării calităţii la nivel universitar

Asigurarea calităţii programelor de studiu

Implicarea activă şi responsabilă a tuturor cadrelor didactice, de-a lungul întregii perioade de studiu, în vederea furnizării de programe analitice la disciplinele oferite cu obiective şi metode de predare centrate pe nevoile de dezvoltare ale studenţilor, cu includerea unor tematici care să corespundă schimbărilor produse în toate sectoarele economice.
Evaluarea programelor de studiu
Supunerea evaluării interne şi externe a tuturor programelor de studiu din universitate pentru a stabili modul în care este asigurată respectarea cerinţelor din standardele de calitate şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă pentru nivele de calificare de tip licenţă şi master.
Urmărirea performanţei corpului profesoral
Evaluarea periodică a cadrelor didactice pe linie didactică, de cercetare şi administrativă de către studenţi, colegi şi management în vederea diseminării şi sprijinirii performanţei academice prin recompensare salarială şi nonsalarială.
Dezvoltarea relaţiilor cu mediu universitar internaţional
Susţinerea participării studenţilor şi cadrelor didactice la iniţierea şi extinderea contactelor didactice şi ştiinţifice prin intermediul programelor de schimburi cu facultăţi şi universităţi din străinătate, prin participării la manifestări internaţionale, prin participare la cursuri de vară sau prin desfăşurarea practicii de specialitate.
Promovarea calităţii în cercetare
Dezvoltarea cercetării şi sprijinirea colectivelor care realizează proiecte de cercetare tehnologică şi fundamentală, dezvoltarea şi acreditarea de centrelor de cercetare pentru transformarea în centre de excelenţă, asigurarea sprijinului pentru publicarea rezultatelor cercetării în publicaţii cotate la nivel internaţional şi asigurarea dezvoltării de şcoli doctorale.
Implementarea sistemului de management adecvat
Managementul universităţii urmăreşte prin actul decizional motivarea, în vederea implicării active şi responsabile, a tuturor cadrelor didactice pentru aplicarea procedurilor şi regulamentelor, preocuparea şi participarea pentru îmbunătăţirea continuă sistemului de management al calităţii în scopul orientării spre excelenţa predării şi cercetării. Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization