Calitate USV
        

Proceduri.

Accesul la proceduri este asigurat după obţinerea parolei de la adresa: dmc@usv.ro.
Cod

Denumire

Ediţia

Revizia

Data aprobării

Proceduri generale

P01-USV

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri

1

1

28.06.2013

P02

Procedura de evaluare internă a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii

4

0

04.02.2020

PO-Rectorat-01

Procedură privind organizarea concursului pentru selecția decanilor facultăţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava

1

1

25.03.2016

PG-01

Redactarea procedurilor

1

1

08.06.2010

PG-02

Managementul riscurilor şi elaborarea Registrului de riscuri

1

1

13.06.2017

PG-03

Procedură de tratare a contestaţiilor din procesul didactic

1

0

05.07.2011

PO-01

Procedură pentru Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ

2

2

13.06.2017

PO-03

Procedură elaborarea orarelor

1

1

27.10.2016

PO-04

Procedură operațională privind desfășurarea activității Comisiei de Etică în Cercetare

1

0

06.12.2016

PO-CEAC-01

Soluţionarea situaţiilor de încălcare a eticii academice în cazul evaluării studenţilor

1

0

22.11.2012

PO-DAC-03

Procedura privind acoperirea activităţilor didactice în regim de plată cu ora

3

0

13.12.2018

PO-DAC-04

Procedura privind obţinerea Conducerii de Doctorat

1

1

27.10.2016

PO-DAC-05

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

2

0

20.03.2012

PO-DAC-06

Completarea Fisei postului didactic

1

0

15.05.2012

PO-DAC-07

Menţinerea calităţii de titular sau reîncadrarea cadrelor didactice/de cercetare din USV după atingerea vârstei de 65 de ani

3

1

21.02.2019

PO-DCTI-01

Gestiunea conţinutului informaţional al paginilor web ale universităţii

1

0

27.07.2010

PO-SCTI-03

Procedură operațională privind securitatea informațiilor și a sistemului IT

1

0

17.01.2017

PO-DMP-01

Plata obligaţiilor financiare pentru brevetele de invenţie

1

0

09.09.2010

PO-DMP-02

Procedura privind selectarea partenerior din sectorul privat pentru implementarea proiectelor finantate prin acord de parteneriat intre Romania si C.E. 2014-2020

1

0

05.10.2016

PO-CIC-01

Procedură operaţională pentru salvarea sau restaurarea datelor în caz de dezastru

1

0

19.10.2011

PO-SUD-01

Repartizarea numărului de locuril la studii universitare de doctorat

1

1

26.09.2014

PO-SUD-02

Procedura operațională Metodologia privind admiterea la studii postdoctorale de cercetare avansată - sesiunea aprilie 2019

1

0

26.03.2019

PO-DAG-01

Procedură pentru colectarea de informații cu privire la statutul socio-profesional al absolvenților

1

2

19.03.2019

PO-SRPCI-01

Procedură operațională privind asigurarea liberului acces la informațiile de interes public

1

0

21.02.2017

PO-SSM-01

procedură de acordare a sporului pentru condiții de muncă personalului didactic și didactic auxuliar din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ!

1

0

02.10.2018

Secretariat general

PO-SG-01

PROCEDURA Comanda si Primirea Actelor de Studii Tipizate

1

0

11.01.2011

PO-SG-02

PROCEDURA Completarea Actelor de Studii Tipizate

1

2

20.12.2016

PO-SG-03

PROCEDURA Eliberarea Actelor de Studii Tipizate

1

2

20.12.2016

PO-SG-04

PROCEDURA Intocmirea si eliberarea Duplicatelor Actelor de Studii

1

2

20.12.2016

PO-SG-05

PROCEDURA Elaborarea, Completarea si Eliberarea Adeverintelor

1

2

20.12.2016

PO-SG-06

Procedura de arhivare a documentelor aflate pe suport de hartie

1

0

22.02.2011

PO-SG-07

Procedura de selectionare a documentelor aflate pe suport de hartie

1

0

22.02.2011

PO-SG-08

Procedura de pastrare si utilizare a documentelor din arhiva aflate pe suport de hartie

1

0

22.02.2011

PO-SG-10

Procedura operationala Inregistrarea documentelor la Registratura

1

0

22.11.2011

PO-SG-11

PROCEDURA Reexaminare

1

1

26.10.2010

PO-SG-12

Procedură operaţională privind contractarea disciplinelor nepromovate din ani universitari anteriori

2

0

16.01.2014

PO-SG-13

Procedura privind completarea Registrului matricol

1

0

23.11.2010

PO-SG-15

Acordarea definitivarii in invatamant si obtinerea gradului didactic II

1

0

29.11.2011

PO-SG-16

Obţinerea gradului didactic I

1

0

29.11.2011

PO-SG-17

Completarea şi eliberarea certificatelor de perfecţionare

1

0

29.11.2011

PO-SG-18

Procedură privind alegerea disciplinelor opționale/facultative

1

0

08.07.2014

PO-SG-19

Procedură privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate

1

1

27.10.2016

PO-SG-20_1

Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate

2

0

3.12.2019

PO-SG-20_2

Procedura privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice obținute în străinătate

2

0

3.12.2019

PO-SG-20_3

Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor obținute în străinătate

2

0

3.12.2019

PO-SG-21

Participarea la voluntariat a studenților

1

0

11.12.2018

PO-SG-22 Procedura operațională pentru constituirea și păstrarea evidenței activității profesionale a studenților 1 0 12.03.2019

Centrul de Învățământ la distanță și Formare Continuă

PO-ID-01

Procedură pentru Monitorizarea și evaluarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională

1

0

30.05.2017

PO-ID-02

Procedură pentru Perfecționarea personalului implicat în programele de studii ID

1

0

30.05.2017

PO-ID-03

Procedură pentru Actualizarea periodică a materialelor de studiu dedicate programului de studiu ID

1

0

30.05.2017

PO-ID-04

Procedură Monitorizarea și evaluarea planului de învățământ ID

2

0

13.06.2017

PO-ID-05

Evaluarea periodica a performantelor intregului personal implicat in programul de studii ID

2

0

21.11.2017

Școala Doctorală

PO-SD-01

Procedura Examinarea si evaluarea studentilor dctoranzi

1

0

27.11.2018

PO-SD-02

Procedura de finalizare a studiilor de doctorat

1

0

27.11.2018

PO-SD-11

Procedură Asigurarea accesului membrilor școlilor doctorale la resursele de cercetare

1

0

13.06.2017

PO-SD-12

Procedura Informarea studenților doctoranzi asupra normelor de etică științifică, prevenirea fraudei academice și plagiat

1

0

13.06.2017

PO-SD-13

Procedură Acceptarea și selectarea de noi membri/conducători de doctorat în cadrul Școlilor doctorale

1

0

13.06.2017

Reclasificarea studenţilor beneficiari ai unor stagii de studiu sau de plasament pentru anul universitar ulterior celui în care au participat la programul Erasmus

PO.01.FEFS

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

1

0

12.06.2012

PO.01.FIA

Facultatea de Inginerie Alimentară

1

0

12.06.2012

PO.01.FIESC

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

1

0

12.06.2012

PO.01.FIM

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

1

0

12.06.2012

PO.01.FIG

Facultatea de Istorie şi Geografie

1

0

12.06.2012

PO.01.FLSC

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

1

0

12.06.2012

PO.01.FS

Facultatea de Silvicultură

1

0

12.06.2012

PO.01.FSEAP

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

1

0

12.06.2012

PO.01.FSE

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

1

0

12.06.2012

Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene

PO-SAE-01

Procedură de Selecţie a studenţilor Erasmus +

1

0

6.11.2014

PO-SAE-02

Organizarea și derularea mobilităților Erasmus+ efectuate de studenții outgoing

1

0

18.12.2014

PO-SRIAE-03

Recunoașterea stagiilor în străinătate efectuate în programul Erasmus+

1

2

27.05.2016

PO-SAE-04

Organizarea și derularea mobilităților de pesonal didactic și nedidactic, în scop de predare/formare/monitorizare, în cadrul programului Erasmus+

1

1

5.11.2019

PO-SRIAE-05

Procedura Organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi „incoming", în cadrul programului Erasmus +, mobilități cu țările participante la program

1

0

26.09.2017

PO-SRIAE-06

Calculul şi plata granturilor pentru studenţi şi personal, în cadrul programului Erasmus +

1

4

08.04.2016

PO-SRIAE-07

Procedura operaţională Deplasarea în străinătate

1

1

5.11.2019

PO-DRIPC-08

Organizarea stagiilor de cercetare doctorala si postdoctorala in cadrul programului Eugen Ionescu

1

0

08.05.2012

PO-DRIPC-09

Eliberarea documentului de mobilitate Europass

1

0

08.05.2012

PO-DRIPC-10

Statutul studentului incoming free-mover

1

0

05.10.2012

PO-SRIAE-11

Selecția personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+

2

1

26.09.2017

PO-SRIAE-12

Recunoașterea mobilităților de personal efectuate în cadrul programului Erasmus+

1

0

19.05.2016

PO-SRIAE-13

Procedura operațională Organizarea și derularea mobilităților studenților „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere

1

1

19.02.2019

PO-SRIAE-14

Procedura operațională Organizarea și derularea mobilităților de personal „incoming”, în cadrul programului Erasmus+, mobilități cu țări partenere

1

1

19.02.2019

PO-SRIAE-15

Selecția personalului care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+ *mobilități cu țări partenere*

1

0

26.09.2017

PO-SRIAE-16

Selecția studenților care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+ *mobilități cu țări partenere*

1

0

26.09.2017

Resurse umane

PO-SRU-01

Procedura operaţională pentru stabilirea drepturilor salariale

3

2

04.02.2020

PO-SRU-02

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare și nedidactice

3

2

22.03.2018

PO-SRU-02-1

Procedura internă privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

1

0

19.07.2018

PO-SRU-03

Organizarea examenului de promovare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

1

1

26.03.2015

PO-SRU-04

Procedura operaţională pentru Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic

1

1

4.12.2018

PO-SRU-05

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare

1

1

24.07.2018

PO-SRU-06

Procedura de sistem pentru transformarea unui contract de munca pe perioada determinata al unui asistent universitar in contract de munca pe durata nedeteminata

1

0

1.11.2018

PO-SRU-07

Proceura de sistem privind drepturile salariale pentru personalul din proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile

1

0

13.12.2018

Compartimentul de Audit Public Intern

PO-CAPI-01

Desfășurarea misiunilor de audit public intern

2

0

13.11.2018

PO-CAPI-02

Planificarea activității de audit public intern

1

1

13.11.2018

PO-CAPI-03

Elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public intern

1

1

13.11.2018

PO-CAPI-04

Informarea privind recomandările neînsușite

1

1

13.11.2018

PO-CAPI-05

Raportarea iregularităților

1

1

13.11.2018

Serviciul Social

PO-SC-01

Procedura privind plata burselor şi a altor forme de sprijin material

1

1

23.09.2011

PO-SC-02

Procedura privind cazarea studenţilor în cămine

1

0

24.05.2011

PO-SC-03

Procedura Aplicarea Programului EURO 200

1

0

24.05.2011

PO-SC-06

Procedura privind acordarea unor burse speciale din venituri proprii Rectorat

1

0

11.01.2011

Restaurant USV

PO-SC-07

Procedura operaţională Aprovizionarea restaurantului studenţesc

1

0

10.05.2011

PO-SC-08

Procedura operaţională Curatarea şi igienizarea restaurantului studenţesc

1

0

10.05.2011

Contabilitate

PO-SFC-01

Procedura Contabilitatea activelor fixe

1

1

02.11.2010

PO-SFC-02

Procedura Operaţională Contabilitatea stocurilor

1

1

02.11.2010

PO-SFC-03

Procedura Operaţională Contabilitatea furnizorilor

1

1

02.11.2010

PO-SFC-04

Procedura Contabilitatea creditorilor

1

0

02.11.2010

PO-SFC-05

Procedura Operaţională Contabilitatea clienţilor

1

0

02.11.2010

PO-SFC-06

Procedura Contabilitatea debitorilor din taxe studenţi

1

0

02.11.2010

PO-SBF-07

Contabilitatea operaţiunilor în numerar

1

0

08.11.2012

PO-SFC-08

Procedura Contabilitatea operaţiunilor în lei prin Trezorerie

1

0

02.11.2010

PO-SFC-09

Procedura Operaţională Contabilitatea operaţiunilor în valuta prin bănci

1

0

02.11.2010

PO-SFC-10

Procedura Operaţională Contabilitatea salariilor şi a obligaţiilor bugetare legate de plata salariilor

1

0

02.11.2010

PO-SBF-11

Evidenţa contabilă a finanţărilor nerambursabile

1

0

08.11.2012

PO-SBF-12

Contabilitatea TVA-ului aferent achiziţiilor intracomunitare şi importurilor

1

0

08.11.2012

PO-SFC-13

Procedura Contabilitatea avansurilor de trezorerie pentru deplasări interne şi externe

1

0

02.11.2010

PO-SFC-15

Procedura Inventarierea

1

2

20.12.2016

PO-SBF-16

Elaborarea situaţiilor financiare şi a raportărilor către conducere

1

0

08.11.2012

PO-SBF-17

Fundamentarea, elaborarea, aprobarea, modificarea, gestionarea şi execuţia BVC pentru toate sursele de finanţare

1

0

28.06.2013

PO-SBF-18

Întocmirea balanţei de verificare

1

0

08.11.2012

PO-SBF-19

Întocmirea zilnică a cash-flow-lui

1

0

08.11.2012

PO-SFC-21

Procedura Acordarea vizei de control financiar preventiv

2

0

31.01.2017

PO-SBF-22

Contabilitatea înregistrărilor biletelor de spectacol

1

1

08.11.2012

PO-SFC-23

Procedura Operaţională Contabilitatea veniturilor proprii din activitatea căminelor-cantinei

1

0

02.11.2010

PO-SFC-24

Procedura Alocarea şi gestionarea numerelor pentru formularele contabile cu regim intern de tipărire şi numerotare

1

1

02.11.2010

PO-SFC-25

Procedura privind urmarirea, înregistrarea şi încasarea veniturilor realizate de universitate, inclusiv a taxelor de şcolarizare şi a celor de reexaminare

1

0

02.11.2010

PO-SFC-26

Procedura Întocmirea, folosirea, circulaţia, înregistrarea şi arhivarea formularelor financiar-contabile

1

0

02.11.2010

PO-SBF-27

Recuperarea TVA-ului platită din venituri proprii

1

0

08.11.2012

PO-SBF-32

Evaluarea rezultatelor relevante ale cercetării şi înregistrarea în evidenţa contabilă sintetică şi analitică a rezultatelor relevante ale cercetării

1

0

25.06.2014

Biroul de investiţii

PO-STI-01

Procedura operaţională Modul de promovare al unui obiectiv de investiţii

1

0

17.05.2011

PO-STI-02

Procedura operaţională Modul de urmărire, verificare şi decontare al unui obiectiv de investiţii

1

0

17.05.2011

PO-STI-03

Procedura operaţională Modul de recepţionare şi punere în funcţiune al unui obiectiv de investiţii

1

0

17.05.2011

PO-UCC-02

Urmărirea comportării construcțiilor în exploatare

1

1

26.06.2018

Serviciul de achiziții publice

PO-SAP-03-01

Procedură închiriere spații și clădiri

1

0

27.11.2018

Biroul Tehnic-Întreţinere

PO-BTI-ELE-01

Întreţinerea instalaţiilor electrice

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ELE-02

Verificarea instalaţiilor electrice interioare

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ELE-03

Execuţia branşamentelor electrice

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ELE-04

Execuţia instalaţiilor electrice interioare

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ZUG-01

Execuţie tencuieli groase interioare şi exterioare

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ZUG-02

Aplicarea sistemului termoizolant

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ZUG-03

Turnarea betonului

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ZUG-04

Execuţie zugrăveli şi vopsitorie

1

0

03.06.2011

PO-BTI-ZUG-05

Lucrări de placaje interioare de faianţă, gresie şi majolică

1

0

03.06.2011

PO-BTI-FOC-01

Intervenţia în caz de avarie în Centralele Termice şi Punctele Termice

1

0

03.06.2011

PO-BTI-FOC-02

Exploatarea şi întreţinerea centralelor termice

1

0

03.06.2011

PO-BTI-FOC-03

Verificarea instalaţiilor din Centralele Termice şi Punctele Termice

1

0

03.06.2011

PO-BTI-FOC-IL01

Utilizarea cazanului de abur saturat CVA 300

1

0

 

PO-BTI-FOC-IL02

Utilizarea cazanului de apă caldă CIA 75

1

0

 

PO-BTI-FOC-IL03

Utilizare a cazanului de apă caldă Ferrolli Prextherm

1

0

 

PO-BTI-FOC-IL04

Instrucţiune de lucru Utilizarea cazanului de apă caldă Ferrolli Prextherm

1

0

 

PO-BTI-FOC-IL05

Instrucţiune de lucru Utilizarea cazanului de apă caldă Aspiro

1

0

 

PO-BTI-FOC-IL06

Utilizarea cazanului de apă caldă ASPIRO

1

0

 

PO-BTI-APA-01

Condiţionarea apei din spaţiul bazinului de nataţie

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-01

Intervenţia la avarii in instalaţiile sanitare

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-02

Verificarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-03

Verificarea instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă rece

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-04

Verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-05

Verificarea instalaţiilor interioare de canalizare

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-06

Verificarea instalaţiilor exterioare de canalizare

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-07

Verificarea instalaţiilor de stingere cu apă a incendiilor

1

0

23.09.2011

PO-BTI-INS-IL01

Montarea căzilor de baie şi cădiţelor pentru duş

1

0

 

PO-BTI-INS-IL02

Montarea lavoarelor

1

0

 

PO-BTI-INS-IL03

Instrucţiuni de montare a vaselor şi rezervoarelor de apă de wc

1

0

 

PO-BTI-INS-IL04

Instrucţiuni de montaj a conductelor de apă

1

0

 

PO-BTI-INS-IL05

Instrucţiuni de realizare a instalaţiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere

1

0

 

 

 


 


 

 

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization