Calitate USV
        

Regulamente USV

Cod

Denumire

Ediţia

Revizia

Data
aprobării

Regulamente structuri universitare
R01 Carta USV

-

-

21.02.2019

ROF Regulament de organizare şi funcţionare

1

3

28.09.2017

R02 Regulament intern USV

2

0

19.01.2017

M01 Metodologia privind organizarea Referendumului universitar, alegerea-/numirea structurilor și funcțiilor de conducere

1

3

18.04.2019

M02 Metodologia pentru avizarea candidaților la funția de decan de către Consiliul Facultății

 

 

06.03.2020

M03 Metodologia de desfășurare a concursului public pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

1

2

06.03.2020

M04 Metodologia de alegere a studenților reprezentanți din USV

2

2

18.07.2019

R56 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie

1

0

31.07.2013

R06 Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului

2

5

28.05.2020

R07 Statut Consiliul Cercetării

 

 

11.12.2007

R08 Regulament cadru de organizare şi funcţionare a CAF

 0

10.11.2016

R09 Regulament cadru de organizare şi funcţionare departament

2

0

13.02.2012

R13 Regulament cadru privind păstrarea evid. activ.stud.

 

 

18.12.2007

R15 Regulament funcţionare CEAC USV

1

1

28.06.2013

AC-USV Codul de asigurare a calităţii

2

1

01.03.2013

R19 Regulament de organizare și funcționare al Compartimentului de transfer tehnologic și companii spin-off

1

0

18.07.2014

R24 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de consiliere și orientare în carieră

2

0

26.03.2015

R25 Regulament funcţionare al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic - DSPP

10.11.2016

R26 Regulament privind funcționarea rețelei de comunicații a universității

2

0

19.01.2017

R27 Regulament organizare Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene

 2

17.12.2015

R32 Regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine (SRPCI)

 1

 2

23.02.2017

R39 Regulament Dep. Management Programe USV

2

0

28.07.2013

R52 Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial

2

0

04.10.2018

R55 Regulament privind funcţionarea Compartimentului Observator Astronomic-Planetariu

1

0

08.11.2011

R57 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Scriere academică şi Scriere creatoare (CSASC)

1

0

21.11.2013

R58 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de limbi şi culturi străine SYNERGIA LINGUARUM

1

2

18.12.2014

R UAG
PSPM
Regulament de organizare şi funcţionare a Unității de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (UAGPSPM)

2

0

27.10.2016

R59 Regulament de organizare şi funcţionare a Standului de carte din cadrul Bibliotecii USV

1

1

23.02.2017

R60 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific

1

1

31.07.2013

R62 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului pentru strategie și dezvoltare

1

0

24.03.2016

R63 Regulament de organizare și funcționare a Centrului cinegetic didactic și de cercetare

1

0

27.05.2016

R67 Regulament cadru de organizare și funcționare a Societății antreprenoriale pentru studenți

1

0

27.07.2017

R68 Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Reușită Universitară - Centre de Reussite Universitaire (CRU)

1

0

28.09.2017

Regulamente structuri administrative
R29 Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Resurse Umane

13.12.2018

R30 Regulament Oficiul juridic 11.12.2007

 

 

11.12.2007

R31 Regulament Editura Universităţii Suceava

 2

23.02.2017

R66 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Universităţii

2

0

19.01.2017

R33 Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului Audit Public Intern

1

1

1.11.2018

R34 Regulament Serviciul SPAT

 

 

11.12.2007

R35 Regulamentul Comitetului de sănătate

2

0

08.11.2012

R36 Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Buget-Finanţe

1

0

28.06.2013

  Regulament de funcţionare a Biroului Control Financiar Preventiv

 

 

19.10.2011

R-STI-01 Regulament Organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnic Investiţii

1

0

28.06.2013

R38 Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciul Social

2

0

17.05.2011

PO-
SG-09
Regulament de organizare şi funcţionare a secretariatului general al Universităţii

1

0

19.10.2011

R61 Regulament de organizare și funcționare a tipografiei

1

1

23.02.2017

Regulamente ID
  Ghidul de norme etice de folosire a resurselor IT

 

 

 

R17 Regulament de funcționare a Centrului de învățământ la Distanță și Formare Continuă

 1

 2

26.03.2015

Regulamente cadre didactice
R04 Regulament de funcţionare a Comisiei de etică universitară

1

2

16.01.2014

R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante

4

1

28.05.2020

R16 Regulamentul de acordare a gradaţiei de merit

2

2

27.10.2016

R20 Regulament pentru acordarea titlurilor onorifice și distincțiilor

2

0

22.02.2018

R37 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a certificatului de abilitare

2

0

28.05.2020

R42 Regulament privind evaluarea performanţei personalului didactic

3

1

26.04.2018

R49 Regulament întocmirea Statelor de funcţii

3

1

13.12.2018

R51 Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată

1

3

23.03.2017

R28 Organizarea și desfășurarea examenului de promovare

1

0

13.12.2018

Regulamente programe de studii
R10 Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere
Criterii specifice ale facultăților privind admiterea 2020

4

3

28.05.2020

R18 Regulament privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională

1

2

14.11.2019

R40 Regulament cadru privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

5

0

06.02.2020

R41 Regulament privind Organizarea programelor de studii de licenţă

1

1

28.06.2013

R43 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat

2

0

26.04.2018

R50 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare

3

0

30.09.2019

R54 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă - diplomă şi disertaţie

5

0

30.04.2020

Regulamente Doctorat
R11 Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat

5

0

28.05.2020

R64 Regulament de organizare și functionare a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat

2

0

07.07.2016

R65A Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești

2

0

15.06.2017

R65B Regulament de organizare și funcționare a Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane

2

1

15.06.2017

R72 Regulament pentru Organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată

1

0

21.03.2019

Regulamente studenți
R05 Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor

4

0

30.09.2019

R12 Regulament cadru privind evaluarea studenţilor

4

0

30.04.2020

  Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din USV

 

 

12.06.2012

R53 Regulament cadru de acordare a burselor a altor forme de sprijin material

2

5

13.12.2018

--

© Calitate - Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 520081, int. 552

   Search Engine Optimization